पदाधिकारीहरू

जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकरीहरूको विवरण

 

 

क्र.सं. पद नाम थर  ठेगाना मोवाइल नम्बर फोटो
१. जि.स.स. प्रमुख  श्री श्रीमती माया गुरुङ वारागुङ मुक्तिक्षेत्र -१, झारकोट, मुस्ताङ ९८४७६७०२८२
२. उप प्रमुख श्री आइतलाल थकाली घरपझोङ – ३, स्याङ, मुस्ताङ ९८५७६५००३७
३. महिला सदस्य श्री सन्तकुमारी विश्वकर्मा कामी वारागुङ मुक्तिक्षेत्र – १, मुस्ताङ ९८४७७६८८११
४. महिला सदस्य श्री टसी लामो सुनचौरी लोघेकर दामोदरकुण्ड – २ घमी, मुस्ताङ ९८४९४६९१३०
५. महिला सदस्य श्री विन्दु नेपाली मजकोटी घरपझोङ -३, स्याङ, मुस्ताङ ९८६७६९१४६७
६. अन्य खुला सदस्य श्री विमल नेपाली घरपजोङ -३, मार्फा ९८४७७०७२२६८
७. दलित अल्पसंख्यक सदस्य श्री उमेश वि.क. थासाङ-५, मुस्ताङ ९८६७९७४६०८

Skip to toolbar