सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सूचना


आ.व. २०७२/०७३ को वाषिर्क खरीद योजना

वाषिर्क खरीद योजना Yearly Procurement Plan 2070 71 Yearly Procurement Plan 2071-72वार्षिक खरिद योजना आ.व. २०७२।०७३

आ.व. २०७२।०७३ को वार्षिक खरिद योजनाखरिद योजनाSkip to toolbar