सूचना तथा समाचार


आ.व. २०७२/०७३ को वाषिर्क खरीद योजना

वाषिर्क खरीद योजना Yearly Procurement Plan 2070 71 Yearly Procurement Plan 2071-72सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकहरुहरुको नामावली विवरण आ.ब. २०७२/७३

सामाजिक सूरक्षा भत्ता पाउने नागरिकहरुहरुको नामावली विवरण्व आ.ब. २०७२.७३ Social Security Allowences 72-73
पूर्व योजना तर्जुमा गोष्टि २०७२ भाद्र १८ को निर्णय

ddc_pre_planपूर्व योजना तर्जुमा गोष्टि २०७२ भाद्र १८ गतेको निर्णयवार्षिक समिक्षा २०७१।०७२

आ.व. २०७१।०७२ को वार्षिक समिक्षावार्षिक खरिद योजना आ.व. २०७२।०७३

आ.व. २०७२।०७३ को वार्षिक खरिद योजनाखरिद योजनाSkip to toolbar