अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
घरभाडा सम्वन्धी सूचना २०७७ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
घरभाडा सम्वन्धी सूचना
हल भाडा दरभाउपत्र आह्वनको सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सुचना
हल दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७५-२-१० सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचना
सूचना २०७५-२-१० सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सुचना
हल भाडा दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७५-२-१० सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचना
हल भाडा दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७५-०५-१० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचना
आ.व. २०७४-७५ को जिल्ला दररेट २०७४-५-२५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७४-७५ को जिल्ला दररेट
आ.व. २०७४-७५ को जिल्ला दररेट २०७४-५-२५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७४-७५ को जिल्ला दररेट
आ.व. २०७३/०७४ को जिल्ला बिकास योजना पुस्तक विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना २०७३-७४
नागरिक बडापत्र, मुस्ताङ २०७३/०४/१८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नागरिक वडापत्र
जिल्ला विकास योजना २०७३/७४ २०७३/०४/१८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला बिकास योजना २०७३-७४
जिल्ला यातायात गुरूयोजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
आ.व. २०७२/०७३ को वार्षि प्रगति विवरण विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रगति विवरण
मुस्ताङ जिल्लाको नागरिक वडापत्र , विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नागरिक वडापत्र
District Profile Mustang , विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
District Profile, Mustang
Capacity Development Plan विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
CD Plan
सामाजिक परिषण ०७०.७१ ०७०.७१ सामाजिक विकास साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिषण ०७०.७१

Skip to toolbar