अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्वत प्रकाशन – २०७९-४-४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७९ वैशाख देखि असार सम्मको त्रैमासिक स्वत प्रकाशन -
स्मारिका सम्बन्धमा 2078-06-15 प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्मारिका प्रकाशन सम्बन्धमा
घरभाडा सम्वन्धी सूचना २०७७ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
घरभाडा सम्वन्धी सूचना
हल भाडा दरभाउपत्र आह्वनको सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सुचना
हल दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७५-२-१० सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचना
सूचना २०७५-२-१० सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सुचना
हल भाडा दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७५-२-१० सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचना
हल भाडा दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७५-०५-१० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचना
आ.व. २०७४-७५ को जिल्ला दररेट २०७४-५-२५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७४-७५ को जिल्ला दररेट
आ.व. २०७४-७५ को जिल्ला दररेट २०७४-५-२५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७४-७५ को जिल्ला दररेट
आ.व. २०७३/०७४ को जिल्ला बिकास योजना पुस्तक विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना २०७३-७४
नागरिक बडापत्र, मुस्ताङ २०७३/०४/१८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नागरिक वडापत्र
जिल्ला विकास योजना २०७३/७४ २०७३/०४/१८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला बिकास योजना २०७३-७४
जिल्ला यातायात गुरूयोजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
आ.व. २०७२/०७३ को वार्षि प्रगति विवरण विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रगति विवरण
मुस्ताङ जिल्लाको नागरिक वडापत्र , विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नागरिक वडापत्र
District Profile Mustang , विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
District Profile, Mustang
Capacity Development Plan विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
CD Plan
सामाजिक परिषण ०७०.७१ ०७०.७१ सामाजिक विकास साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिषण ०७०.७१

Skip to toolbar