लो-घेकर दामोदरकुण्ड

अपडेट हुदैछ कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोला

४. दालोमे गाउँ कार्यपालिका, चराङ केन्द्र

कर्मचारी विवरण

क्र.सं. पद नाम थर ठेगाना मोवाइल नम्बर फोटो
१. कार्यकरी अधिकृत दालोमे गाउँपालिका
२. लेखापाल
३. नायब सुब्बा
४. वडा सचिव वडा नं. १ श्री
५. वडा सचिव वडा नं. २ श्री
६. वडा सचिव वडा नं. ३ श्री
७. वडा सचिव वडा नं. ४ श्री
८. वडा सचिव वडा नं. ५ श्री

पदाधिकारी विवरण

क्र.सं. पद नाम थर ठेगाना मोवाइल नम्बर फोटो
१. अध्यक्ष श्री लोप्साङ छोन्फेल विष्ट
दालोमे-२ घमी
९८५१०८८७२०
२. उपाध्यक्ष श्री ढोका गुरूङ  दालोमे-४ सुर्खाङ
९८४६६०२७३७
३. वडा अध्यक्ष वडा नं. १ टै धुन्टु ठकुरी दालोमे-१ चराङ
९८५७६५०२३५
४. वडा अध्यक्ष वडा नं. २ श्री पाम्पा बिष्ट
दालोमे-२ घमी
९८४१८१९७४७
५. वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ श्री सम्तेन दवा गुरूङ दालोमे-३ घमी ९८५७६५०३२७
६. वडा अध्यक्ष वडा नं. ४ श्री छिरीङ गोल्फो गुरूङ दालोमे-४ सुर्खाङ
९८५७६५०४५५
७. वडा अध्यक्ष वडा नं. ५  श्री छेटुक गुरूङ दालोमे-५ सुर्खाङ
९८४६७०७२२९
८. महिला सदस्य वडा नं. १  श्री छिरीङ ल्हामो गुरूङ दालोमे-१ चराङ
९८६७६१७७०७
९. महिला सदस्यवडा नं. २  श्री छिपे पसाङ गुरूङ दालोमे-२ घमी ९८६७६४४३२९
१०. महिला सदस्यवडा नं. ३  श्री धम्च्ये गुरूङ दालोमे-३ घमी ९८४६९९९८०६
११. महिला सदस्यवडा नं. ४ श्री पैमा डोका गुरूङ दालोमे-४ सुर्खाङ ९८६७६४४४९७
१२. महिला सदस्यवडा नं. ५  श्री छुकी गुरूङ दालोमे-५ सुर्खाङ ९८४६७०७२२९
१३. खुला सदस्य वडा नं. १  श्री रिजी अग्या गुरूङ दालोमे-१ चराङ ९८४६६१२४३३
१४. खुला सदस्य वडा नं. १  श्री टसी लन्डुप गुरूङ दालोमे-१ चराङ ९८५७६५०३९५
१५. खुला सदस्य वडा नं. २  श्री कर्साङ ठकुरी दालोमे-२ घमी ९८४७७७७४३६
१६. खुला सदस्य वडा नं. २ श्री  थुक्तेन छिरिङ गुरूङ दालोमे-२ घमी ९८४७७९९९२३
१७. खुला सदस्य वडा नं. ३ श्री छिरिन सुन्जाङ गुरूङ दालोमे-३ घमी ९८६७६६८७०२५
१८. खुला सदस्य वडा नं. ३  श्री नामाग्येल गुरूङ दालोमे-३ घमी ९८६०८८६६०९
१९. खुला सदस्य वडा नं. ४ श्री झ्याङ छेसा गुरूङ दालोमे-४ सुर्खाङ ९८६७६८४३५
२०. खुला सदस्य वडा नं. ४  श्री टई पापा गुरूङ दालोमे-४ सुर्खाङ
९८४६२२०३९३
२१. खुला सदस्य वडा नं. ५  श्री कर्मसाङबो गुरूङ दालोमे-५ सुर्खाङ
९८४६३६२६८३
२२. खुला सदस्य वडा नं. ५  श्री पासाङ गुरूङ  दालोमे-५ सुर्खाङ ९८४९०४६०४२
२३. महिला दलित सदस्य श्री फुमाया बि.क. दालोमे-३ घमी ९८४०१०२०९५

Skip to toolbar